دانشگاه Georgian College

مقدمه برنامه‌های تحصیلی متنوعی در رشته‌های مختلف ارائه می‌دهد. همچنین، دانشگاه دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای نیز ارائه می‌دهد. این دانشگاه ...

ادامه مطلب